Elektronické verejné obstarávanie

EVO Procurio

EVO Procurio je systém pre elektronické verejné obstarávanie, ktorý je pre nadlimitné a podlimitné postupy verejného obstarávania k dispozícii úplne bezplatne!

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme EVO Procurio zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém EVO Procurio spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).

Elektronické verejné obstarávanie

Systém EVO Procurio je riešený ako webová aplikácia. Využívať sa preto dá jednoducho pomocou internetového prehliadača. Jeho rozhranie pre uchádzačov je k dispozícii na adrese evo.procurio.sk. Rozhranie pre verejných obstarávateľov nájdete na adrese evo.procurio.sk/administracia.

  • EVO Procurio vytvorí celú dokumentáciu za vás
  • EVO Procurio vyhodnocuje za vás
  • EVO Procurio elektronizujte každý krok verejného obstarávania
  • s EVO Procurio získajte prehľadnú evidenciu celého procesu verejného obstarávania

Zdieľanie súťažných podkladov

Pridajte ďalšie osoby a spolupracujte pri tvorbe súťažných podkladov a iných dokumentov.

Evidencia prijatých žiadostí

Evidujte si prijaté žiadosti o dodatočné informácie a vytvorte si prehľadný zoznam osôb, ktoré preukázali záujem o súťaž.

Komunikácia s uchádzačmi

Vytvorte priamo v systéme dokumenty, poskytujte ich uchádzačom a evidujte dátumy ich poskytnutia, zverejnenia, alebo doručenia.

Notifikácie

Notifikujte uchádzačov o všetkých úkonoch, ktoré sa ich týkajú.

Predkladanie ponúk elektronicky

Každý registrovaný dodávateľ môže predložiť návrh na plnenie kritérií ako aj dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v elektronickej forme. Ich odoslanie je evidované, no ich obsah sa sprístupní až po otvorení ponúk v určený dátum.

Zapečatenie obálok

Po prijatí elektronických ponúk sa ponuky uzamknú a až do momentu otvorenia nie je ich obsah prístupný. Otvárať ich môže komisia najskôr však v stanovený dátum a čas.

Zostavenie komisie

Priradením pozície predsedu, alebo člena komisie si zostavíte vlastnú komisiu. Zasadnutie komisie prebieha plne elektronicky.

Kontrola verejného obstarávania

Priradením osoby vykonávajúcej kontrolu môžete obstarávanie jednoducho sprístupniť kontrole údadu pre verejné obstarávanie, vnútornej kontrole, alebo riadiacemu orgánu.

Automatické určenie poradia

Ak máte pri hodnotení veľa práce s prepočítavaním bodov a určením poradia ponúk, EVO Procurio vykoná túto prácu za Vás. Zároveň vygeneruje všetky potrebné oznámenia a výzvy pre uchádzačov.

Elektronické verejné obstarávanie je s EVO Procurio zadarmo.

Systém EVO Procurio môžete využívať pre nadlimitné a podlimitné postupy verejného obstarávania podľa §20 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.Systém EVO Procurio je k dispozícii úplne bezplatne a pre jeho získanie stačí vyplniť nasledujúci formulár:

Vaše prípadné otázky vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese

evo@procurio.sk

Alebo na telefónnom čisle

+421 944 268 927

Comments are closed.